Ek glo...

8741352494?profile=RESIZE_180x180

Inleiding

Ek het onlangs baie opinies teëgekom van mense wat nie meer glo nie. Om te glo maak nie vir hulle meer sin nie. Dis nie vir hulle logies nie, en hulle beleef nie ‘n behoefte om te glo nie. Hulle geloofskrisis bring hulle by ongeloof uit, wat baie as ‘n bevryding beleef – ‘n omgekeerde bekering. Ek is natuurlik nog altyd bewus van sulke opinies, maar dis asof dit die laaste tyd my meer gekonfronteer het. Ek word soms gekonfronteer met kerk-waaraan-ek-twyfel. Dis asof ons ten spyte van (of as gevolg van) baie dogma, kerkisme en politiek nie by geestelike volwassenheid uitkom nie. Daar is baie leiers en baie gepraat, maar min het geestelike gravitas. Ek moes dus baie nadink oor my geloof.  Ek glo, dis vir seker, maar hoekom glo ek en wat? Ek dink die heel basiese van my geloof lê net in drie stellings: (1) God is, (2) God is goed en (3) Jesus Christus het my met God versoen. Daar was 'n tyd toe dit al was wat ek wou bely. Vir kerklike doeleindes is ek gemaklik met die Apostolicum en die ander algemene, vroeg-kerklike belydenisse. Ek wou egter meer van ‘n standpunt-inname maak en het lank aan die onderstaande geformuleer. Dit beskryf hoe ek die Bybelse geloof vandag beleef. Ek sal dalk nog teksverwysings bysit, waar toepaslik.  Ek is en bly ‘n gelowige, ‘n geliefde, ‘n volgeling van Jesus Christus. Dis wie ek is.

7 Jan. 2012

 

 

3284374388?profile=RESIZE_180x180 

I . CREDO IN DEUM

Ja, ek glo in God. Ek kan God nie bewys nie – dit is per definisie onmoontlik. Geloof is die enigste pad na God. Ek glo in God op grond van iets wat ek van Hom in my hart beleef en omdat my geloof in Hom my lewe sodanig waarde gee dat dit vir my ondenkbaar is om nie so ‘n lewe te leef nie. 

II. GELOOF IS ONSEKER

Ek glo dat dit vir ‘n mens onmoontlik is om God te verstaan, alhoewel hy tog iets van Hom verstaan. Sy geloof beskryf nie sekerhede oor God nie, maar metafore, paradokse en misterie. Dit is onvolledig en tentatief. Daarmee is ons egter op die regte spoor, want diep wyshede is presies so.  

III. WAT EK GLO

Ek glo dat my Joodse en Christelike geloofstradisie die wesenlike waarhede oor God bevat. Ek weet dat dit ook menslike reaksies behels wat oor eeue ontwikkel het, maar DIT is die woorde oor God wat tot my gekom het, waarop ek moet reageer. Dit is die geloof van my vaders en moeders.

IV. DIE BYBEL

Ek glo dat die Bybel ons geïnspireerd en betroubaar oor God vertel. Dit vertel van die verhouding tussen God en mense in die woorde, denke en kultuurkontekste van eeue gelede. Ons moet die Bybel reg lees en God se waarhede te midde van daardie kontekste onderskei en op ons s’n toepas.

V. OU EN NUWE TESTAMENT

Ek glo dat die Ou Testament verstaan moet word in sy antieke Hebreeuse konteks en ja, ook deur die bril van die Nuwe. Die Ou Testament is belangrik vir ons geloof, o.a. omdat dit die mens se mislukte eie poging na God toe beskryf en ons gereed maak vir die boodskap van die Nuwe Testament.

VI. EK GLO AAN ‘N SKEPPER

Ek glo dat daar ‘n Krag en ‘n Intelligensie agter die skepping lê. Ek aanvaar wat die wetenskap oor kosmologie, evolusie, ens. bevind (alhoewel die wetenskap se werk ook dikwels tentatief is), maar dit verhoed my nie om God agter dit alles te sien nie. Dit is vir my redelik.

VII. GOD IS IN SY SKEPPING

Ek glo dat God teenwoordig is in sy hele skepping, wat alles heilig, wonderlik en goed maak. Ook die mens is goed gemaak en die kroon van die skepping, omdat ons God se beeld dra. God is egter ook bo sy skepping, apart daarvan en in beheer daarvan.

VIII. EK GLO IN ‘N GOEIE GOD

Ek glo “God is liefde” – die enigste attribuut wat die Bybel so eenvoudig, finaal en reguit met God gelykstel. Die basiese boodskap van die Bybel is dat God soos ‘n Pa is wat sy kinders liefhet. Al God se motiewe en optredes moet deur sy liefde verstaan word. God tree nie buite sy liefde op nie.

IX. GOD IS REGVERDIG

Ek glo dat God volkome regverdig is – trouens, Hy is die volmaakte Regter en Hy eis reg en geregtigheid. Ek is nie bekommerd daaroor of God regverdig sal wees nie, want Hy is meer regverdig as wat ons is. Ons moet die oordeel by Hom los, want Hy ken elke mens se gedagtes en motiewe.

X . GOD SE EIENSKAPPE

Ek glo dat dit wat God se Gees in ons werk vir ons wys hoe Hy self is: vol liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid,  nederigheid en beheersing. Ek glo God is die toonbeeld van die mees volwasse eienskappe waaraan ons kan dink: empatie, redelikheid, insig, genade.

XI. GOD IS SOOS JESUS

Ek glo dat God Homself aan die wêreld bekend gemaak het in Jesus Christus, wat die beeld van God is. Soos Jesus is, is God. God is soos Christus, en daar is niks in Hom wat teenstrydig is met Christus nie. As ons meer oor God wil leer, kan ons oor Jesus lees in die evangelies.  God is so. 

XII. JESUS CHRISTUS

Ek glo dat Jesus van Nasaret ‘n persoon was wat 2000 jaar gelede in Palestina geleef het en dat die evangelies, in ag genome die menslike aspekte daarvan, die wesenlike  waarheid oor Hom getuig. Ek glo dat God op ‘n besondere manier in Jesus was en dat Hy Hom Here en Christus gemaak het.

XIII. VERSOENING

Ek glo dat Christus God is wat in liefde na die mens (en elke mens) uitreik en die hele wêreld met Homself versoen. Christus neem aan die kruis die hele wêreld se sonde op Hom. Hy het ook MY met God versoen en staan tussen MY tekortkominge en die volmaaktheid  van God.

XIV. SONDE

Ek glo dat sonde essensieel die hoogmoed en ekkigheid is om sonder God te wil leef. Elke mens ken dit. Die effek daarvan (persoonlik en struktureel) is oral om ons sigbaar vir elkeen: onreg, misdaad, lyding. Die teenoorgestelde van sonde is liefde: liefde vir God en liefde vir ander.

XV. LYDING

Ek glo dat lyding deel is van ons wêreld – ons sien dit reeds in die natuur. God neem nie die lyding weg nie, maar kom ly in Christus saam met ons.  Dit is ons goddelike opdrag om teen alle sonde en lyding te werk in die wêreld, maar ons weet dat dit eers in die ewigheid totaal weg sal wees.

XVI. VERLORENHEID

Ek glo dat mense hunkerend bly in hulle harte – dwalend en verlore – totdat  hulle by God tuisgekom het. Mense wat sonder God wil leef loop die risiko van ‘n koerslose lewe,  want hulle anker op hulleself.  So‘n reis is sonder ‘n kaart, kompas of verwysingspunt.

XVII. GEVONDENHEID

Ek glo dat God elke mens liefhet en dat Christus God se liefde vir elke mens aanbied. Wanneer ons Christus aanvaar, is ons gevonde en gered. Dan begin ‘n nuwe lewe, ‘n nuwe reis, ‘n lewenslange groeiproses waarin God ons deur sy Gees vorm om meer soos Jesus Christus te word. 

XVIII. GENADE

Ek glo dat, terwyl God ons leer om van die ekkigheid en sonde weg te leef, ons dit op aarde altyd sal beleef. Ons bekering, geloof of geestelike lewe is altyd onvolmaak en daarom werk God uiteindelik met elkeen net op grond van genade, wat die gevolg is van Jesus se kruis. Alles, alles is genade.

XIX. DIE VERBOND

Ek glo dat daar twee kringe in God se ooreenkoms met mense is: die binneste wat werk volgens oorsaak en gevolg, straf en beloning en die buitenste wat, as gevolg van almal se onvermoë, werk op genade. Ek sien in die Ou EN Nuwe Testament hoe die tweede die eerste altyd inhaal en oorneem.

XX. DIE KERK

Ek glo dat die Liggaam van Christus uit alle opregte volgelinge van Jesus op aarde bestaan. Hy alleen ken die ware omvang van sy kerk. Omdat die mens se oordeel te uiterlik is, het ons nie ‘n opdrag om te oordeel oor mense se geestelike staat nie. Ons opdrag is eerder om alle mense liefdevol in te sluit en hulle te help om God te ken.

XXI. KERKE

Ek glo dat die duisende denominasies en para-kerklike organisasies menslike instellings met menslike tradisies is wat net op ‘n baie gebroke manier die ware Kerk weerspieël. Ons vind onsself in hierdie instellings om deur Hom gebruik te word, want Hy gebruik mense net soos hulle is.

XXII. DIE MISSIE

Ek glo dat die Kerk se missie is om Jesus as Verlosser te verkondig oor die hele wêreld en om sy werk voort te sit, nl. om God se heerskappy te verkondig, om goddelike liefde te demonstreer deur diens en om vir die wêreld in die bres te tree. Elke volgeling is deel van daardie missie net waar hy is.

XXIII. DIE VERDERF

Ek glo dat die keuse weg van God af ook ewige implikasies kan hê. Ek glo aan die verderf, maar nie soos dit deur die menslike fantasie ingekleur word nie. As Jesus van die hel praat is dit veral in retoriese en metaforiese taal om te waarsku oor ‘n ewigheid sonder God, want dit is die wese van die hel.

XXIV. DIE EWIGHEID

Ek glo in die ewige lewe van die siel. Ek glo dat daar ‘n toekomstige werklikheid by God is. Ons weet min daarvan, want die Bybel praat daarvan in beelde en metafore, maar ons sien uit na volmaaktheid, na rus en vrede, na herontmoeting, na eenwording. Dit is ons Christelike hoop.

XXV. DIE EINDE

Ek glo dat die goeie die kwaad oorwin. Ek glo dat die liefde oor die haat seëvier, en vrede oor die stryd.  Ek glo dat God uiteindelik, in Jesus Christus alles in almal sal wees – dat die hele heelal herstel en met Hom versoen sal wees en dat ewige vrede sal heers.

Amen.

 

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –