All Discussions (6174)

Sort by

4409 In die tempel

2 Hoe lieflik is u woning, HERE, Heerser oor alle magte! 3 My siel verlang, ja, smag na die voorhowe van die HERE; my hart en liggaam roep hardop na die lewende God. Ps. 84:2-3 BDV  

Die digter verlang na die tempel in Jerusalem. Dis waar hy God bele

Read more…
0 Replies

4408 ‘n Rein hart

12 Skep 'n rein hart vir my, o God, vernuwe 'n bestendige gees in my binneste. 13 Moet my tog nie wegdryf uit u teenwoordigheid nie; en moet u Heilige Gees nie van my wegneem nie. Ps. 51:12-13 BDV

Dawid het egbreuk gepleeg met Batseba en toe haar man

Read more…
0 Replies

4404 God is God

4 Waar was jy toe Ek die fondamente van die aarde gelê het? Maak dit bekend as jy die insig verwerf het! 5 Wie het die afmetings daarvan bepaal? Sê as jy dit weet! Of wie het 'n maatband daaroor gespan? Job 38:4-5 BDV

Job se verhaal het ‘n goeie, maa

Read more…
0 Replies

4402 My Losser leef!

25 Maar ek, ek weet: my losser leef! Uiteindelik sal hy op die stof as getuie opstaan. 26 Nadat hulle my vel so afgeskeur het, sal ek, 'n mens van vlees en bloed, my God sien, 27 wat net ek sal sien; my eie oë, en niemand anders nie, sal Hom sien. My

Read more…
0 Replies

4398 Hernu die verbond

38 Op grond van dit alles gaan ons nou 'n bindende ooreenkoms sluit en dit op skrif stel, en daarop die seël plaas met die name van ons leiers, ons Leviete en ons priesters. Neh. 9:38 BDV

Toe die mure van Jerusalem voltooi is, het die volk hulle aan

Read more…
0 Replies

4393 Die ou lied

11 Terwyl die HERE geloof en gedank is, het hulle geantwoord met: “Want Hy is goed, ja sy troue liefde oor Israel is vir altyd!” Die hele volk het baie hard gejuig toe die HERE geloof is, omdat die fondament van die huis van die HERE gelê is. Esra 3:

Read more…
0 Replies

4392 Die altaar eerste

2 Jesua, seun van Josadak en sy medepriesters, en Serubbabel, seun van Sealtiël en sy ampsgenote, het gereedgemaak en die altaar van die God van Israel gebou om brandoffers daarop te bring soos daar geskrywe staan in die wet van Moses, die man van Go

Read more…
0 Replies