All Discussions (6174)

Sort by

4389 En jy, my seun

9 En jy, my seun Salomo, erken die God van jou vader, en dien Hom met 'n onverdeelde hart en 'n gewillige gemoed, want die HERE ondersoek alle harte, en in elke bedoeling van die gedagtes het Hy insig. 1 Kron. 28:9a BDV

Dawid het God met passie en oo

Read more…
0 Replies

#28 Maroen krisante

Hierdie maroen krisante (deur Richard Harris op Unsplash) het my aandag getrek. Warm, ryk rooi-pers kleure, maar 'n woelige beeld. Ek gaan gewoonlik vir die koeler kleure (turkooise is tans my gunsteling), saam met wit of grys (my gedagtes is immers

Read more…
0 Replies

4388 Jabes se gebed

10 Jabes het die God van Israel aangeroep: “As U my tog maar net sal seën, my grondgebied sal vergroot en as u hand by my sal wees! Weerhou onheil van my, sodat ek nie smart ervaar nie.” God het toe laat gebeur wat hy gevra het. 1 Kron. 4:10 BDV

Te m

Read more…
0 Replies

4387 Soos ons ook doen

14 Nadat Hiskia die briewe uit die hand van die boodskappers ontvang en dit gelees het, het hy na die huis van die HERE opgegaan. Hiskia het dit daar voor die HERE oopgesprei. 15 Hiskia het toe voor die HERE gebid en gesê: “HERE, God van Israel wat b

Read more…
0 Replies

4386 Hiskia maak reg

5 Op die HERE, die God van Israel het hy vertrou. Ná hom was daar onder al die konings van Juda niemand soos hy nie, ook niemand onder dié wat voor hom daar was nie. 6 Hy het aan die HERE vasgehou en nie van Hom weggedraai nie. Hy het sy gebooie, dit

Read more…
0 Replies

4385 As ons net kon sien

16 Maar hy het geantwoord: “Moenie bang wees nie, want hulle wat by ons is, is meer as dié wat by hulle is.” 17 Elisa het toe gebid en gesê: “HERE, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien!” Daarop het die HERE die dienaar se oë oopgemaak, en hy sien toe

Read more…
0 Replies

4384 Dis so eenvoudig

14 Hy het toe afgegaan en sy liggaam sewe keer in die Jordaan gedompel, volgens die woord van die man van God. Sy liggaam het herstel en geword soos die liggaam van 'n klein seuntjie, en hy was rein. 2 Kon. 5:14 BDV

Naäman was die hoof van die Arames

Read more…
0 Replies

4382 God is stil

12 Ná die aardbewing was daar vuur; in die vuur was die HERE nie. Ná die vuur was daar 'n sagte gesuis. 13 Toe Elia dit hoor, het hy dadelik sy gesig met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Meteens was daar 'n

Read more…
0 Replies

4381 Waarom nog hink?

21 Elia het nadergegaan na die hele volk en gesê: “Hoe lank gaan julle nog op twee krukke bly hink? As die HERE God is, volg Hom; as dit Baäl is, volg hom.” Maar die volk het hom nie met 'n enkele woord geantwoord nie. 1 Kon. 18:21 BDV

Die Israeliete

Read more…
0 Replies

4380 Jy, meneer

31 En asof dit maar sommer 'n kleinigheid was om met die sondes van Jerobeam, seun van Nebat, te volhard, neem hy toe as vrou Isébel, dogter van Etbaäl, die koning van die Sidoniërs. Hy het Baäl gaan dien en in aanbidding voor hom gebuig. 1 Kon. 16:3

Read more…
0 Replies

4376 Verwag liefde

15 Maar my troue liefde sal nie van hom wyk nie, soos wat Ek dit aan Saul onttrek het wat Ek voor jou verwyder het. 16 Jou huis en jou koningskap sal vir altyd bestendig wees voor My, jou troon sal vir altyd in stand bly. 2 Sam. 7:15-16 BDV

Dawid wou

Read more…
0 Replies

2826 Expect Love

...but My steadfast love will not depart from him, as I took it from Saul, whom I put away from before you. 2 Sam. 7:15 ESV

David wanted to build a temple for God, a “house”, but God refused because of the blood on David’s hands. However, God promise

Read more…
0 Replies